Aktivitet: Bestem deg, Tony T, bestem deg!

Omslag_bestemdegtonyt

1.

Kva er ein grafisk roman? Kan du finne fleire døme på grafiske romanar?

2.

Skriv ei historie der Tony T oppdagar kva som skjuler seg på loftet. Kva er det han finn? Kva gjer han etterpå? Kan du teikne kartet han og Silja har funne?

3.

Lag ei teikning av loftet. Korleis ser det ut der? Kva slags møblar er det der? Kva slags ting ser du?