Opplegg til Skogen den grøne

av Ruth Lillegraven

 

Dette undervisningsopplegget er laga av Nynorsksenteret

 

FØR:

Skogen den grøne er ei diktsamling. Dikta kan også lesast som ei samanhengande forteljing.

– Kva slags forventningar har de til dikt?
– Ser eller høyrest diktsjangeren ut på ein særskild måte?
– Er diktsjangeren noko anna enn til dømes ein teikneserie, ei faktabok eller ein grøssar?

Sjå på framsida av boka.
– Kva legg de merke til?
– Kva slags kjensle vil de seie at biletet uttrykker?
– Kva tenkjer de om tittelen?
– Kva slags samanheng er det mellom biletet og tittelen?

 

UNDERVEGS:

Del klassen inn i grupper som fordeler dei åtte dikta.
Be elevane om å lese dikta dei har fått, i gruppa tre gonger. Her er det viktig å vere konsentrerte og ikkje forstyrre dei andre gruppene.
Be dei dessutan om å gjere følgande for kvar gjennomlesing:

– Kva legg de merke til medan de les?
– Kor godt tykkjer de at de forstår diktet? Gjerne på ein skala frå 1 til 10.

Når kvart dikt er lese tre gonger, noterer de utviklinga i forståing av kvart dikt.
– Har de spørsmål til dikta? Skriv dei ned.

Dikt er små forteljingar med få ord, som likevel fortel mykje.
– Kva er det dikta gjer med oss?

 

ETTER:

1. Førebels klassesamtale:

– Kva vart de merksame på?
– Kva synest de var lett å forstå? Kva var meir vanskeleg?
– Kva overraska dykk?
– Kva spørsmål sit de att med til kvart av dikta?

 

2. Fordjuping i fire dikt

Læraren les dei i plenum:

«Inn i skogen», «Haust», «Årstidene» og «Flaggermus».

– Kva tenkjer de om tittelen til desse fire dikta?
– Korleis vil de beskrive kva dikta handlar om?
– Kven er hovudkarakteren i dikta?

Til slutt kan de ta stilling til kva de meiner om dikta:
– Liker de dikta? Kvifor/kvifor ikkje?